PROHLÁŠENÍ

Jméno a příjmení
zákazníka................................................................................

Rok narození
zákazníka.................................................................................

Druh - místo kosmetické služby "piercing"............................................................

 

 

Datum kosmetické
služby..................................................................................

Název provozovny Lena
Tattoo
, jméno provozovatele studia Lenka Kremerová .

 

    Prohlašuji, že
jsem byl(a) před provedením kosmetické úpravy (služby) řádně a předem
informován(a) provozovatelem (pracovníkem) ve smyslu ustanovení § 9 zákona
č.634/1992Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, o
vlastnostech a charakteru poskytovaných služeb, o průběhu úpravy (služby),
riziku souvisejícím s poskytovanou službou a podmínkách, způsobu následné
hygienické péče po výkonu služby. S těmito skutečnostmi jsem srozuměn(a),
a s podmínkami i dodržováním následné péče souhlasím.

Ve Mostě dne...................                                     Podpis............................

Pokud jste mladší 18-ti let.

Prohlášení zákonného zástupce ( v případě nezletilé osoby ).

   Souhlasím, aby mé
dceři (synovi), případně jiné svěřené osobě byla provedena kosmetická úprava
(služba) výše uvedeného druhu a prohlašuji, že jsem byl(a) podrobně a předem
informován(a) podle výše uvedených skutečností.

Jméno a příjmení.............................................................................................

Ve Mostě dne.....................                           Podpis .................................